Know-how Eenmanszaak of BV

Eenmanszaak of BV

Wanneer is het moment om uw eenmanszaak om te zetten naar een BV?

Wanneer is het moment om uw eenmanszaak om te zetten naar een BV?

Veel beginnende ondernemers starten niet direct in een besloten vennootschap (BV). Zij beginnen doorgaans in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF). De reden hiervoor is dat het makkelijker en goedkoper is. Daarnaast is de belastingdruk op de winst in een eenmanszaak bij beginnende ondernemingen vaak lager dan in een BV. Als na verloop van tijd desbetreffende onderneming tot een bepaalde grootte is gegroeid komt altijd de vraag op of het wellicht verstandig is om de eenmanszaak om te zetten naar een BV.

Deze omzetting kan tal van redenen hebben, bijvoorbeeld risicobeperking, professionalisering of structurering. De omzetting van eenmanszaak naar BV kan echter ook ingegeven worden uit fiscaal oogpunt. Een eenmanszaak heeft namelijk een lagere belastingdruk tot een bepaald winstniveau, boven dat niveau heeft juist de BV een lagere belastingdruk. Vandaar ook dat we bij Maguire vaak de vraag krijgen van cliënten bij welk winstniveau dit omslagpunt nou ligt. Uit de hieronder volgende analyse zullen we dit niveau inzichtelijk maken. Allereerst volgt een korte basisintroductie inzake belastingheffing bij een eenmanszaak en de BV.

Eenmanszaak:
Alle winst is belast tegen het progressieve belastingtarief uit Box 1 van de Inkomstenbelasting zie tabel hieronder. Om tot de belastbare winst te komen mag wel een percentage van deze winst afgehaald te worden de zogeheten MKB-winstvrijstelling. En indien een ondernemer minimaal 1225 uur in een jaar aan zijn onderneming besteed mag hij ook nog een vast bedrag van zijn winst aftrekken (zelfstandigenaftrek). Al enige jaren geldt dat de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling versoberd worden. Dit betekent dat deze aftrekposten niet meer tegen het hoogst geldende inkomstenbelasting tarief (49,5%) mogen worden afgetrokken. Tot slot heeft iedere werkende Nederlander recht op de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Deze heffingskortingen verminderen het te betalen bedrag aan belasting en de hoogte van deze kortingen zijn afhankelijk van het Box 1 inkomen (hoe hoger het Box 1 inkomen, hoe minder kortingen).

Schijf Belastbaar Box 1 inkomen Percentage
1 Tot €69.398 37,07%
2 Vanaf €68.508 49,50%

Voorbeeld:
– een eenmanszaak heeft €90.000 winst in 2022
– voldaan aan het urencriterium dus €6.310 zelfstandigenaftrek
– MKB-winstvrijstelling 14% van €83.690 (90.000 -/- 6.310)
– belastbare winst is dan €71.973 (90.000 -/- 6.310 -/- 11.717)
– verschuldigde inkomstenbelasting €27.000 (69.398*0,3707 + 2.575*0,4950)
– correctie i.v.m. versobering is €1.712
– heffingskortingen €1.134

Totaal verschuldigde belasting €27.578

BV:
Bij de belastingberekening voor de BV spelen er drie soorten belasting. Allereerst is een aanmerkelijk belanghouder (iemand die meer dan 5% aandelen houdt in een BV) verplicht een salaris te genieten uit de BV, dit salaris wordt belast tegen het eerder genoemde Box 1 tarief in de inkomstenbelasting. Dit verplichte salaris heet de gebruikelijk-loonregeling en komt er in het kort op neer dat een aanmerkelijk belanghouder een jaarloon behoort te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid (met een minimum van €47.000). Alle winst van de BV is vervolgens belast tegen het geldende belastingtarief van de vennootschapsbelasting (15% tot een winst van €395.000). Indien de aandeelhouder de vrije winst (na aftrek van de Vennootschapsbelasting) van de BV vervolgens aan zichzelf wil uitkeren als dividend dient over deze dividenduitkering dividendbelasting betaald te worden (26,90%). Ook in deze situatie gelden uiteraard de genoemde heffingskortingen.

Voorbeeld:
– een BV heeft een winst van €90.000 (voor aftrek salariskosten) in 2022
– de directeur geniet een jaarsalaris van €47.000
– belastbare winst voor de Vennootschapsbelasting is dan €43.000 (90.000 -/- 47.000)
– verschuldigde Vennootschapsbelasting €6.450 (43.000*0,15)
– restant winst als dividend uitkeren kost €9.832 ((43.000 -/-6.450)*0,2690)
– verschuldigde inkomstenbelasting over salaris €17.423 (47.000*0,3707)
– heffingskortingen €4.993

Totaal verschuldigde belasting €28.712

Aangezien in de situatie van een BV de hoogte van het salaris van invloed is op de totaal verschuldigde belasting is er niet één precies winstniveau te bepalen wat het omslagpunt weergeeft. In de nu volgende tabellen zal dit niveau echter wel inzichtelijk worden. In de berekeningen zijn we er van uitgegaan dat de winst in een BV na betaling van vennootschapsbelasting direct als dividend uitgekeerd wordt aan de aandeelhouder. Dit hoeft natuurlijk niet, een aandeelhouder kan er voor kiezen om de winst in de BV te laten zitten en de dividenduitkering en dus de hiermee verschuldigde dividendbelasting uit te stellen. Een tweede aanname die we hebben gedaan is dat we de startersaftrek buiten beschouwing hebben gelaten. Dit is een extra ondernemersaftrek voor startende ondernemers. Overigens zijn alle berekeningen uiteraard gebaseerd op de in 2022 geldende regelgeving en tarieven.

Winstniveau €100.000

Eenmanszaak BV (salaris €47.000) BV (salaris €75.000)
Ondernemersaftrek 6.310
MKB-winstvrijstelling 13.117
Box 1 inkomen 80.573 47.000 75.000
Box 1 belasting 31.256 17.415 28.474
Correctie i.v.m. versobering 1845
Vennootschapsbelasting 7.950 4.878
Dividendbelasting 12.118 5.413
Heffingskortingen 548 4.996 2.016
Totaal belasting 32.553 32.487 36.749

Winstniveau €150.000

Eenmanszaak BV (salaris €47.000) BV (salaris €100.000)
Ondernemersaftrek 6.310
MKB-winstvrijstelling 20.117
Box 1 inkomen 123.573 47.000 100.000
Box 1 belasting 52.541 17.415 40.850
Correctie i.v.m. versobering 2.510
Vennootschapsbelasting 15.450 7.500
Dividendbelasting 23.551 11.432
Heffingskortingen 4.996 551
Totaal belasting 55.051 51.420 59.231

Winstniveau €200.000

Eenmanszaak BV (salaris €47.000) BV (salaris €100.000)
Ondernemersaftrek 6.310
MKB-winstvrijstelling 27.117
Box 1 inkomen 166.573 47.000 100.000
Box 1 belasting 73.826 17.415 40.850
Correctie i.v.m. versobering 3.175
Vennootschapsbelasting 22.950 15.000
Dividendbelasting 34.983 22.865
Heffingskortingen 4.996 551
Totaal belasting 77.001 70.352 78.164

Conclusie
Het meest gehoorde antwoord op de vraag waar het fiscale omslagpunt tussen een eenmanszaak een BV ligt is bij een winst van €150.000. Dit is echter maar een half antwoord. Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt kan het inderdaad zo zijn dat bij een winst van €150.000 een BV fiscaal voordeliger is. Dit is echter alleen het geval indien het gebruikelijk jaarloon op het absolute minimum ligt, namelijk €47.000. Als gezegd dient dit jaarloon normaal te zijn voor het niveau en de duur van de arbeid. Dit betekent dat in veel gevallen dit absolute minimum van €47.000 niet geaccepteerd zal worden door de Belastingdienst en er dus een hoger jaarloon genoten dient te worden, met als gevolg een hogere totale belastingdruk. Wat wel duidelijk wordt uit de berekeningen is dat bij een winstniveau van onder de +/- €150.000 een BV vrijwel nooit voordeliger is. Samenvattend dient als iemand een bepaald winstniveau heeft bereikt dus naar de specifieke omstandigheden gekeken te worden (hoogte jaarloon) of het voor deze persoon fiscaal aantrekkelijk is om de eenmanszaak om te zetten naar een BV.